Bài phát biểu

Cuộc họp của Nhóm Đối tác Y tế về dự thảo Kế hoạch Hành động SDG Quốc gia thực hiện các mục tiêu liên quan tới sức khỏe

11 tháng 1 2017

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

RCO
United Nations Resident Coordinator Office