Ấn phẩm

Bộ công cụ hướng dẫn xây dựng các mối quan hệ tôn trọng và bình đẳng trong trường học

22 tháng 6 2022

Xuất bản bởi

UN Women

Xuất bản với sự hợp tác của

UNESCO
UNICEF
Plan International
UN Girls'​ Education Initiative
United Nations Secretary-General's UNiTE by 2030 to End Violence against Women campaign
File type: PDF
Downloads: 968

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này