Câu chuyện

UN Women co-hosts hybrid Forum on developing Viet Nam’s plan on women and peacebuilding

16 tháng 8 2022
Participants of the forum
Caption: Participants of the forum. Photo: UN Women/Huong Luu

Được viết bởi

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UN Women
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này