Câu chuyện

A thought-provoking field visit to communities affected by climate change in Central Viet Nam

18 tháng 8 2022
UN Women Viet Nam Country Office
Caption: UN Women Viet Nam Country Office visited a community affected by climate change in Huong Tra, Thua Thien Hue province in June 2022. Photo: UN Women Viet Nam/Thao Hoang

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UN Women
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này