Bài phát biểu

Disaster Risk Reduction Partnership First Meeting in 2024: The Role of Non-Governmental Organizations (NGOs) and the Private Sector in enhancing Anticipatory Action in Vietnam

25 tháng 1 2024

Bài phát biểu của

Ms Pauline Tamesis

Pauline Tamesis

RCO
Điều phối viên Thường trú
 
 
 

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations