Bài phát biểu

UN in Viet Nam Diversity Day

07 tháng 12 2019

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

IOM
International Organization for Migration
UN Women
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
UN
United Nations
UNAIDS
Joint United Nations Programme on HIV/AIDS
UNDP
United Nations Development Programme
UNESCO
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNFPA
United Nations Population Fund
UNIDO
United Nations Industrial Development Organization
UNV
United Nations Volunteers