Bài phát biểu

GDP Revision Launch

13 tháng 12 2019

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UN DESA
United Nations Department of Economic and Social Affairs
UN
United Nations
UNDP
United Nations Development Programme

Other entities involved in this initiative

IMF
International Monetary Fund