Bài phát biểu

Training workshop "Making budget accountable for women"

12 tháng 4 2017

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UN Women
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women