Bài phát biểu

Lễ bàn giao Bộ đồ dùng thiết yếu dành cho phụ nữ có nguy cơ bị bạo lực trong bối cảnh khẩn cấp của đại dịch COVID-19

22 tháng 6 2021

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UNFPA
Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc