Ấn phẩm

Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam: Đo lường từ kinh nghiệm thực tiễn của người dân (PAPI 2014)

20 tháng 8 2019

Xuất bản bởi

UNDP

Xuất bản với sự hợp tác của

Centre for Community Support and Development Studies
Centre for Research and Training of the Viet Nam Fatherland Front
File type: PDF
Downloads: 938
File type: PDF
Downloads: 1400

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này