Câu chuyện

Rất cần hỗ trợ giảm tác hại cho người sử dụng ma túy dạng kích thích

29 tháng 11 2021

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UNAIDS
Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS
UNFPA
Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc
UNICEF
Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này