Câu chuyện

Terra-I: Giám Sát Diễn Biến Rừng Việt Nam Thông Qua Giải Pháp Giám Sát Gần Như Theo Thời Gian Thực

28 tháng 5 2018
Caption: Bamboo Forest Photo: UNDP/Shutterstock

Được viết bởi

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

FAO
Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc
UNEP
Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc
UNDP
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này