Câu chuyện

Việt Nam thúc đẩy không phân biệt đối xử với HIV trong chăm sóc sức khoẻ

21 tháng 10 2017
Photo: © UNAIDS Viet Nam

Được viết bởi

UNAIDS

UNAIDS
 
 
 

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UNAIDS
Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này