Câu chuyện

[Sống Tích Cực] Minh Thuận, Giám đốc DNXH Thuận Trường, Quản lý và điều phối chung Phòng khám AloCare

29 tháng 11 2019
Photo: © UNFPA/Vu Ngoc Dung

Được viết bởi

Doan Thanh Ha

UN Women
Communications Consultant
 
 
 

Nguyen Thi Nhung

UNAIDS
Communications Consultant
 
 
 

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UN Women
Tổ chức về Bình đẳng Giới và Trao quyền cho Phụ nữ của Liên Hợp Quốc
UNAIDS
Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này