Bài phát biểu

Cuộc thi HeForShe nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 2017

06 tháng 3 2017

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UN Women
Tổ chức về Bình đẳng Giới và Trao quyền cho Phụ nữ của Liên Hợp Quốc