Bài phát biểu

Hội thảo về cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển gạch không nung

30 tháng 6 2017

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UNDP
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc