Bài phát biểu

Award ceremony for communications initiatives themed “Men Take Action – Stop violence against women”

28 tháng 6 2021

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UNFPA
United Nations Population Fund