Bài phát biểu

Welcome New Year Gala 2024 Organised by the Viet Nam Association of Consumer Goods Development (VACOD) and Ha Noi Business Association (HBA)

18 tháng 1 2024

Bài phát biểu của

Ms Pauline Tamesis

Pauline Tamesis

RCO
Điều phối viên Thường trú
 
 
 

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

RCO
United Nations Resident Coordinator Office