Ấn phẩm

Câu chuyện thành công của dự án Hỗ trợ Cải cách hệ thống đăng ký kinh doanh – UNIDO Việt Nam

31 tháng 5 2019

Xuất bản bởi

UNIDO

Xuất bản với sự hợp tác của

Ministry of Planning and Investment
State Secretariat for Economic Affairs SECO
File type: PDF
Downloads: 639

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này