Câu chuyện

Chuyển Giao Công Nghệ Sáng Tạo Để Hỗ Trợ Các Sản Phẩm Thân Thiện Với Môi Trường Của Việt Nam

28 tháng 3 2018
Caption: Laboratory set up where researchers calculate to produce ethanol from fresh cassava Photo: UNIDO Viet Nam/Dinh Thu Huong

Được viết bởi

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UNDP
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc
UNIDO
Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này