Bài phát biểu

Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới và Tết trồng cây năm 2017

05 tháng 2 2017

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

RCO
United Nations Resident Coordinator Office