Bài phát biểu

Statement by UNFPA Executive Director Dr. Natalia Kanem at the launch of the State of World Population Report 2022

30 tháng 3 2022

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UNFPA
United Nations Population Fund