Ấn phẩm

Báo cáo hiện trạng ô nhiễm dioxin trong môi trường ở Việt Nam

15 tháng 4 2015

Xuất bản bởi

UNDP

Xuất bản với sự hợp tác của

Ministry of Natural Resources and Environment
Global Environment Facility
File type: PDF
Downloads: 2663
File type: PDF
Downloads: 3259

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này