Bài phát biểu

Ngày Môi trường thế giới năm 2018

04 tháng 6 2018

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UNDP
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc