Ấn phẩm

Lồng ghép giới vào giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu - Tài liệu thực hành

09 tháng 10 2015

Xuất bản bởi

UN Women

Xuất bản với sự hợp tác của

CARE in Vietnam
GIZ
File type: PDF
Downloads: 244
File type: PDF
Downloads: 496

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này