Bài phát biểu

“Rising and shining will” - A celebratory event for women with disability from vulnerable groups supported by MPI on the occasion of the International Women’s Day 2023

06 tháng 3 2023

Bài phát biểu của

Ms Pauline Tamesis

Pauline Tamesis

RCO
Điều phối viên Thường trú
 
 
 

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UN
United Nations