Câu chuyện

Sự tham gia của thanh niên – Sức trẻ góp phần đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền Vững

13 tháng 8 2021
Photo: © UNFPA

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UNDP
United Nations Development Programme
UNESCO
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNFPA
United Nations Population Fund
UNICEF
United Nations Children’s Fund

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này