Ấn phẩm

Viet Nam: Drought and Saltwater Intrusion - Office of the Resident Coordinator Flash Update No. 2 (As of 27 February 2020)

27 tháng 2 2020

Xuất bản bởi

FAO
UN Women
UN
UNDP
UNICEF

Xuất bản với sự hợp tác của

IFRC/Viet Nam Red Cross
NGOs/INGOs
File type: PDF
Downloads: 1084

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này