Ấn phẩm

Flash Update No. 3 - Drought and Saltwater Intrusion in the Mekong Delta

25 tháng 3 2020

Xuất bản bởi

FAO
UN Women
UN
UNDP
UNICEF

Xuất bản với sự hợp tác của

IFRC/Viet Nam Red Cross
NGOs/INGOs
File type: PDF
Downloads: 702

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này