Ấn phẩm

Viet Nam: Floods Landslides and Storms Flash Update No. 1 As of 1 6 October 20 20

16 tháng 10 2020

Xuất bản bởi

FAO
IOM
RCO
UN Women
UNDP
UNFPA
UNICEF
WHO

Xuất bản với sự hợp tác của

IFRC/Viet Nam Red Cross
INGOs/NGOs
File type: PDF
Downloads: 336

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này