Ấn phẩm

Kiểm toán xã hội dựa trên quyền trẻ em về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên

13 tháng 1 2015

Xuất bản bởi

UNICEF

Xuất bản với sự hợp tác của

Ministry of Planning and Investment
File type: PDF
Downloads: 617
File type: PDF
Downloads: 573

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này