Ấn phẩm

Viet Nam: Floods, Landslides and Storms Flash Update No. 5 (As of 15 November 2020)

15 tháng 11 2020

Xuất bản bởi

FAO
IOM
RCO
UN Women
UNDP
UNFPA
UNICEF
UNIDO
WHO

Xuất bản với sự hợp tác của

IFRC/Viet Nam Red Cross
INGOs/NGOs
File type: PDF
Downloads: 1471

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này