Ấn phẩm

Viet Nam: Floods, Landslides and Storms Flash Update No. 4 (As of 28 October 2020)

29 tháng 10 2020

Xuất bản bởi

FAO
IOM
RCO
UN Women
UNDP
UNFPA
UNIDO
WHO

Xuất bản với sự hợp tác của

IFRC/Viet Nam Red Cross
INGOs/NGOs
File type: PDF
Downloads: 441

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này