Ấn phẩm

Viet Nam Floods Response Plan

31 tháng 10 2020

Xuất bản bởi

FAO
IOM
RCO
UN Women
UNDP
UNFPA
UNICEF
WHO

Xuất bản với sự hợp tác của

IFRC/Viet Nam Red Cross
INGOs/NGOs
Disaster Management Group
File type: PDF
Downloads: 718

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này