Ấn phẩm

UN Assessment of the Social and Economic Impact of COVID-19 in Viet Nam

30 tháng 9 2020

Xuất bản bởi

IFAD
ILO
RCO
UN Women
UNAIDS
UNDP
UNESCO
UNFPA
UNICEF
UNIDO
UNODC
WHO
File type: PDF
Downloads: 4348
File type: PDF
Downloads: 1145
File type: PDF
Downloads: 766

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này