Bài phát biểu

Lễ ký Văn kiện Khung chiến lược Hợp tác Phát triển Bền vững (CF) giữa Liên Hợp Quốc và Việt Nam, giai đoạn 2022-2026

12 tháng 8 2022

Bài phát biểu của

Ms Pauline Tamesis

Pauline Tamesis

RCO
Điều phối viên Thường trú
 
 
 

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

FAO
Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc
IAEA
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế
IFAD
Quỹ Quốc tế về Phát triển Nông nghiệp
ILO
Tổ chức Lao động Quốc tế
IOM
Tổ chức Di cư Quốc tế
ITC
Trung tâm Thương mại Quốc tế
OHCHR
Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền
UN DESA
Vụ Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc
UN Women
Tổ chức về Bình đẳng Giới và Trao quyền cho Phụ nữ của Liên Hợp Quốc
UN-Habitat
Chương trình Định cư Con người của Liên Hợp Quốc
UN
Liên Hợp Quốc
UNAIDS
Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS
UNCTAD
Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển
UNDP
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc
UNDSS
United Nations Department of Safety and Security
UNEP
Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc
MGIEP
Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and Sustainable Development
UNESCO
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc
UNFPA
Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc
UNHCR
Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn
UNICEF
Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc
UNIDO
Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc
UNODC
Văn phòng Liên Hợp Quốc về Phòng chống Ma tuý và Tội phạm
UNV
United Nations Volunteers
WHO
Tổ chức Y tế Thế giới