Bài phát biểu

THÔNG ĐIỆP CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG, BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO PHẠM BÌNH MINH TẠI BUỔI CHIÊU ĐÃI KỈ NIỆM 75 NĂM THÀNH LẬP LIÊN HỢP QUỐC

23 tháng 10 2020

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UN
Liên Hợp Quốc

Other entities involved in this initiative

MOFA
Ministry of Foreign Affairs