Bài phát biểu

UNCT Meeting with the Prime Minister on the occasion of the UN Day

24 tháng 10 2021

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UN
United Nations