Bài phát biểu

Opening Remarks Commemorating International Human Rights Day 2021

14 tháng 12 2021

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

RCO
United Nations Resident Coordinator Office