Câu chuyện

Vietnamese youth redefining generation of our time – a dialogue with the UN Secretary General

28 tháng 10 2022
Overview of the dialogue

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UN
United Nations

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này