Bài phát biểu

Commemoration of International Human Rights Day and Launch of Viet Nam’s Universal Periodic Review Process for the 4th Cycle

12 tháng 12 2022

Bài phát biểu của

Ms Pauline Tamesis

Pauline Tamesis

RCO
Điều phối viên Thường trú
 
 
 

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UN
United Nations