Bài phát biểu

International Women’s Day celebration hosted by HE Vice President Mme Vo Thi Anh Xuan

08 tháng 3 2023

Bài phát biểu của

Ms Pauline Tamesis

Pauline Tamesis

RCO
Điều phối viên Thường trú
 
 
 

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UN
United Nations