Bài phát biểu

Consultation Workshop on Draft Report of Voluntary National Review (VNR) of Viet Nam’s SDG Implementation 2023

24 tháng 3 2023

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UN
United Nations