Ấn phẩm

Baó cáo quốc gia: Kết quả 15 năm thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Việt Nam

19 tháng 9 2015

Xuất bản bởi

UN DESA
WHO
UNAIDS
UNICEF
File type: PDF
Downloads: 1742
File type: PDF
Downloads: 2902

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này