Ấn phẩm

Rà Soát Quốc Gia Tự Nguyện Thực Hiện Các Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững Của Việt Nam

25 tháng 7 2018
vnr_2018_unhlpf

Xuất bản bởi

FAO
IFAD
ILO
IOM
WHO
UNEP
UN Women
UN-Habitat
UNIDO
UNAIDS
UNDP
RCO
UNESCO
UNFPA
UNICEF
UNODC
UNV

Xuất bản với sự hợp tác của

Ministry of Planning and Investment
File type: PDF
Downloads: 1436
File type: PDF
Downloads: 3600

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này