Ấn phẩm

Việt Nam: Một số điển hình phát triển bền vững

25 tháng 10 2012
cover-2-unweb.jpg

Xuất bản bởi

UNDP

Xuất bản với sự hợp tác của

Ministry of Planning and Investment
Delegation of European Union to Viet Nam
File type: PDF
Downloads: 2422

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này