Ấn phẩm

Báo cáo Kết quả 'Thống nhất Hành động' giai đoạn 2012-2016

14 tháng 11 2017
dao_2012-2016_report_cover

Xuất bản bởi

IAEA
UNCTAD
FAO
IFAD
ILO
IOM
ITC
WHO
UNEP
UN Women
UN-Habitat
UNIDO
UNAIDS
UNDP
RCO
UNESCO
UNFPA
UNICEF
UNODC
UNV
File type: PDF
Downloads: 1193
File type: PDF
Downloads: 1656

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này