Ấn phẩm

Thống nhất hành động Báo cáo kết quả thường niên năm 2014

17 tháng 9 2015
ar_2014_eng_cover

Xuất bản bởi

IAEA
UNCTAD
FAO
IFAD
ILO
IOM
ITC
WHO
UNEP
UN Women
UN-Habitat
UNIDO
UNAIDS
UNDP
RCO
UNESCO
UNFPA
UNICEF
UNODC
UNV
File type: PDF
Downloads: 706
File type: PDF
Downloads: 777

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này