Ấn phẩm

Kế hoạch chiến lược chung 2021

06 tháng 7 2017
osp_17-21_eng_cover

Xuất bản bởi

IAEA
UNCTAD
FAO
IFAD
ILO
IOM
ITC
WHO
UNEP
UN Women
UN-Habitat
UNIDO
UNAIDS
UNDP
RCO
UNESCO
UNFPA
UNICEF
UNODC
UNV
File type: PDF
Downloads: 1472
File type: PDF
Downloads: 3829

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này