Ấn phẩm

Hướng dẫn của LHQ - EU về chi phí địa phương trong hợp tác phát triển với Việt Nam

27 tháng 5 2015
n-eu_cost_norms_2013_cover_eng

Xuất bản bởi

RCO

Xuất bản với sự hợp tác của

Ministry of Planning and Investment
Delegation of European Union to Viet Nam
File type: PDF
Downloads: 909
File type: PDF
Downloads: 1544

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này